EGR ventil

Odstranenie EGR (Recirkulácia výfukových plynov) z riadiacej jednotky zlepší vykon a zabráni zaneseniu motora spalinami..
Odstráni problém pri kolísaní vykonu. Ventil Vám vieme buď vymeniť alebo očistiť alebo úplne vynechať..

A teraz trocha teórie

Recirkulácia výfukových plynov je technológia, ktorá umožňuje zvýšiť ekonomické a ekologické parametre spaľovacích motorov. Je založená na tom, že časť odvedených výfukových plynov sa privedie v nasledujúcom pracovnom cykle späť do spaľovacieho priestoru. Technológia je známa aj pod skratkami EGR - Exhaust Gas Recirculation, alebo AGR - Abgasrückführung.

Pod recirkuláciou v tomto zmysle sa presnejšie myslí riadená recirkulácia výfukových plynov. K neriadenej recirkulácii môže dochádzať u spaľovacích motorov pri nepriaznivých tlakových a dynamických podmienkach vo výfukovom potrubí, keď časť spalín zostáva vo valci. Takáto recirkulácia je všeobecne považovaná za nežiadúcu.

Recirkulácia sa využíva viac u vznetových motorov, ale jej využitie je možné aj pri zážihových.

Prvýkrát sa objavila recirkulácia výfukových plynov v roku 1972, keď sa výrobcovia motorov snažili splniť limity emisií NOx.

Vplyv recirkulácie

Hlavnými riadiacimi parametrami pre recirkuláciu sú otáčky, zaťaženie a teplota motora. Prítomnosť spalín v obehu riedi pripravenú zmes, následkom čoho klesá rýchlosť spaľovania, znižujú sa maximálne teploty a prispieva sa tak k znižovaniu emisií NOx a hluku. Na druhej strane recirkulácia spôsobuje zvýšenie počtu oblastí, v ktorých je nedostatok kyslíka pre dokonalé spaľovanie, čo má za následok zvýšenie emisií pevných častíc a CO v režimoch mimo voľnobehu.

Na veľkosť účinku popísaných javov má vplyv podiel recyklovaných výfukových plynov v náplni valca. Optimálny podiel recirkulovaných plynov je v rozmedzí 10 až 20 %. Pre oblasť voľnobehu, kde recirkulácia pôsobí priaznivo aj na emisie pevných častíc môže byť podiel aj vyšší (70 %). Lepšie výsledky sa dosahujú pri použití chladenia recirkulovaných výfukových plynov. Vplyv na zníženie emisií pevných častíc je podobný ako znižovanie teploty náplne v celom rozsahu zaťažení, pri vyšších zaťaženiach dochádza aj k miernemu zlepšeniu emisií NOx.

Pri nižších zaťaženiach dochádza naopak k miernemu zvýšeniu NOx a hluku vplyvom zväčšenia času prieťahu vznietenia a tým zväčšenia množstva pripraveného paliva pre druhú fázu. Toto mierne zvýšenie emisií NOx je ale vyvážené výrazným zlepšením emisií pevných častíc, navyše je možné posunúť podiel recirkulovaných plynov k vyšším hodnotám, ktoré kompenzujú nepriaznivý vývoj emisií NOx.

Naposledy upravené: 8. Jan 2021